Oda ve Ticaret Sicil İşlemleri

Anonim ve Limited Şirketler İle Şirketler Topluluğu Denetçileri

Genel Bilgi:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 398 inci maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” kapsamında denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu kararda belirtilen şirketler bağımsız denetime tabi olacak şirketlerdir.

- Denetçinin her faaliyet dönemi için, faaliyet döneminin dördüncü ayının sonuna kadar ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.

- Seçimden sonra yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevinin hangi denetçiye verildiğini tescil ettirir.

- Şirket sözleşmesi ile denetçinin seçilmemesi halinde ilk hesap dönemi bitmeden genel kurul tarafından seçilerek tescil ettirilmesi zorunludur.

- Anonim şirketlerde yönetim kurulu,

- Limited şirketlerde müdürün,

- Her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine mahkemece atanır.

- Anonim şirketlerde yönetim kurulu,

- Limited şirketlerde ise müdürler, mahkemece atama yapılana kadar görev yapmak üzere hemen geçici bir denetçi seçer ve bu hususu tescil ettirir.

                       

Denetçi tescili için gerekli belgeler

1. Denetçi seçimine dair genel kurul kararının noter onaylı örneği veya mahkeme kararı (2 nüsha)

2. TTK m.400’de sayılan bağımlılık hallerinden birinin bulunmadığına dair denetçi beyanı

Geçici Denetçi tescili için gerekli belgeler

1. Geçici denetçi seçimine dair anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde müdürler kurulu kararının noter onaylı örneği (2 nüsha)

2. TTK m.400’de sayılan bağımlılık hallerinden birinin bulunmadığına dair denetçi beyanı