Oda ve Ticaret Sicil İşlemleri

Yabancı Firma Türkiye Şubeleri

17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca; Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe,

 • Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir.
 • Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler.
 • Yurt dışında ikamet ettiğini çalışma veya ikamet izniyle belgeleyen Türk vatandaşları kanunun uygulanması bakımından yabancı yatırımcı sayılırlar.

Bu kanun ile 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu yürürlükten kaldırılmış; 

 • Yeni bir şirket veya şube kurmak, mevcut bir şirkete doğrudan veya dolaylı iştirak etmek, yatırım yapmak, sermaye artışında bulunmak ve hisse devirleri için Hazine Müsteşarlığından alınması gerekli ön izinler,
 • Her bir yabancı ortak başına asgari 50.000 ABD doları getirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.


Diğer taraftan eski yabancı sermaye mevzuatında öngörülen “yabancı yatırımcıların Türkiye’de sadece anonim veya limited şirket kurmak veya şube açmak suretiyle ticari faaliyette bulunabilecekleri” hususu da yeni kanun ile kaldırılmıştır. Dolayısıyla,yabancı yatırımcılar artık tüzel kişiliği olup olmadığına bakılmaksızın, anonim ve limited şirketlerin yanı sıra her türlü şirket kurabileceklerdir.

Yabancı devlet kanunlarına göre kurulan şirketlerin Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açmalarına izin vermeye Hazine Müsteşarlığı yetkilidir.

Not : Türk Vatandaşlığından çıkarılanların 5203 sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belgelerinin noter onaylı örneğinin sunulması gerekmektedir.
 

YABANCI UYRUKLU GERÇEK KİŞİ TACİRİN KAYDINDA İSTENİLEN EVRAK

 • Dilekçe(Tacir tarafından imzalanmış olmalı)
 • Noterden düzenlenen ticari unvan tasdiknamesi (ev adresi, iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, ticari unvanı ve unvan altında tacirin 3 imzasını içerir)
 • Pasaport sureti (tercüme edilmiş noter onaylı) (2 adet) ve vergi numarası dökümü
 • Taahhütname (tacir tarafından imzalanmış  olmalı)
 • Tacir yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)
 • Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)

 

YABANCI UYRUKLU ORTAĞI OLAN KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞUNDA İSTENİLEN EVRAK; 

 • Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 • Kuruluş bildirim formu (5 nüsha)
 • Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı ana sözleşme (4 nüsha)
 • Şirket yetkililerinin şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (2 nüsha)
 • Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre  tasdik edilmiş (apostil şerhini içeren) veya Türk konsolosluğundan onaylı
 • Ortakların fotoğraflı nüfus suretleri (noter veya muhtar onaylı 2 nüsha). Nüfus suretlerinde T.C. Kimlik numarası belirtilmiyor ise T.C. Kimlik dökümü
 • Yabancı uyruklu ortağın pasaport sureti (tercüme edilmiş - noter onaylı) (2 nüsha) ve vergi numarası dökümü
 • Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalı.)
 • Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)
 • Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)

 

YABANCI UYRUKLU ORTAĞI OLAN KOMANDİT ŞİRKET KURULUŞUNDA İSTENİLEN EVRAK

Kollektif şirket kuruluşunda istenilen evrak komandit şirketler içinde geçerlidir.

Komanditer ortağın tüzel kişi olması halinde ise; Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre  tasdik edilmiş (apostil şerhini içeren) veya Türk konsolosluğundan onaylı şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca  veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi ve  sicil özeti noter onaylı tercümesi, kuruluş işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekaletname.


YABANCI UYRUKLU ORTAĞI OLAN KOOPERATİF KURULUŞUNDA İSTENİLEN EVRAK

 • Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 • İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış ana sözleşme kitapçığı (2 nüsha)
 • Bakanlık izin yazısı
 • Kurucuların fotoğraflı nüfus suretleri(noter veya muhtar onaylı - 2 nüsha) . Nüfus suretlerinde T.C. Kimlik numarası belirtilmiyor ise T.C. Kimlik dökümü
 • Yabancı uyruklu ortağın pasaport sureti (tercüme edilmiş-noter onaylı) (2 nüsha) ve vergi numarası dökümü
 • Yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında imza beyannamesi (1 nüsha)
 • Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre  tasdik edilmiş (apostil şerhini içeren) veya Türk konsolosluğundan onaylı
 • Noter onaylı ana sözleşme özeti (2 nüsha)
 • Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalı.)
 • Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)
 • Kooperatifler kanununun 56. maddesine göre yönetim kurulu üyeleri Türk vatandaşı olmalıdır.
 • Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)


YABANCI UYRUKLU ORTAĞI OLAN LİMİTED ŞİRKET KURULUŞUNDA İSTENİLEN EVRAK

 • Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 • Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır 5 nüsha)
 • Noter tasdikli ana sözleşme (4 nüsha)
 • Kurucular ve müdürlerin fotoğraflı nüfus sureti (noter veya muhtar onaylı - 2 nüsha) . Nüfus suretlerinde T.C. Kimlik numarası belirtilmiyor ise T.C. Kimlik dökümü
 • Tercüme edilmiş pasaport sureti (noter onaylı – 2 nüsha) ve vergi numarası dökümü
 • Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
 • Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre  tasdik edilmiş (apostil şerhini içeren) veya Türk konsolosluğundan onaylı
 • Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesinde bulunan 5383761-5016 nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu)
 • Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalı.)
 • Yabancı uyruklu ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti ve vergi numarası dökümü, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı için çalışma veya ikamet izni, yabancı ortağın tüzel kişi olması halinde ise; Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre  tasdik edilmiş (apostil şerhini içeren) veya Türk konsolosluğundan onaylı şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca  veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi ve  sicil özeti noter onaylı tercümesi, kuruluş işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekaletname.
 • Kurulacak şirkete yabancı ortaklarca yabancı ülkelerde kurulu bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin sermaye olarak konulması halinde; menşe ülke mevzuatına göre değer tespitine yetkili makamların veya menşe ülke mahkemelerince tespit edilecek bilirkişilerin yada uluslar arası değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek,Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı Çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine göre tasdik edilmiş(apostil şerhini içeren) belgenin noter onaylı tercümesi
 • Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.
 • Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.

 

BAKANLIK İZNİNE TABİ OLMAYAN YABANCI ORTAKLI ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU SIRASINDA İSTENİLEN EVRAK;

 • Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 • Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 5 nüsha)
 • Noter tasdikli ana sözleşme (4 nüsha)
 • Kurucuların ve yetkililerin fotoğraflı nüfus sureti (noter veya muhtar onaylı-2 nüsha) . Nüfus suretlerinde T.C. Kimlik numarası belirtilmiyor ise T.C. Kimlik dökümü
 • Yabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 nüsha) ve vergi numarası dökümü, yurt dışında ikamet eden Türk Vatandaşı  için çalışma veya ikamet izni yabancı ortağın tüzel kişi olması halinde ise; Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre  tasdik edilmiş (apostil şerhini içeren) veya Türk konsolosluğundan onaylı şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca  veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi ve  sicil özeti noter onaylı tercümesi, kuruluş işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekaletname. 
 • Yetkililerinin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
 • Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesinde bulunan 5383761-5016 nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu)
 • Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalı)
 • Kurulacak şirkete yabancı ortaklarca yabancı ülkelerde kurulu bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin sermaye olarak konulması halinde menşe ülke mevzuatına göre değer tespitine yetkili makamların veya menşe ülke mahkemelerince tespit edilecek bilirkişilerin yada uluslar arası değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek,Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı Çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine göre tasdik edilmiş (apostil şerhini içeren)belgenin noter onaylı tercümesi
 • Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)
 • Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)

 

BAKANLIK İZNİNE TABİ YABANCI ORTAKLI ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU SIRASINDA İSTENİLEN EVRAK

Bankalar,Katılım bankaları,Finanssal kiralama şirketleri,Faktoring şirketleri,Tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri,Varlık yönetim şirketleri,Sigorta şirketleri,Holdingler,Döviz büfesi işleten şirketler,Umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler,Lisanslı depoculukla uğraşan şirketler,Tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri,Ürün ihtisas borsası şirketleri, SPK’ na tabi olan şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluş ve ana sözleşme değişiklikleri Bakanlık iznine tabidir.

 • Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 • Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurulup yetkili tarafından imzalanmalıdır - 5 nüsha)
 • Noter tasdikli Ana Sözleşme (4 nüsha)
 • Kurucu ve yetkililerin fotoğraflı nüfus sureti(noter veya muhtar onaylı-2 nüsha) . Nüfus suretlerinde T.C. Kimlik numarası belirtilmiyor ise T.C. Kimlik dökümü
 • Yabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 nüsha) ve vergi numarası dökümü, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ortak için çalışma ve ikamet izni yabancı ortağın tüzel kişi olması halinde ise; Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre  tasdik edilmiş (apostil şerhini içeren) veya Türk konsolosluğundan onaylı şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca  veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi ve  sicil özeti noter onaylı tercümesi, kuruluş işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekaletname.
 • Yetkililerin unvan altında imza beyannamesi (2 adet)
 • Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre  tasdik edilmiş (apostil şerhini içeren) veya Türk konsolosluğundan onaylı
 • Bakanlık izin yazısı
 • Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesinde bulunan 5383761-5016 nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu)
 • Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalı)
 • Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)
 • Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)

 

HİSSE DEVRİ YOLU İLE YABANCI UYRUKLU GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİNİN ŞİRKETE ORTAK OLMASI DURUMUNDA İSTENİLEN EVRAK

 • Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 • Limited şirkette noter onaylı  ortaklar kurulu kararı (kararda ortakların adres ve uyruğu belirtilmelidir - 2 nüsha) kolektif ve komandit şirkette ana sözleşmenin ilgili maddelerinde değişikliğe ilişkin imzaları noter onaylı tadil tasarısı (2 nüsha)
 • Noterde düzenlenen hisse devir sözleşmesi (1 nüsha)
 • Yabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 nüsha) ve vergi numarası dökümü, yurt dışında ikamet eden T.C uyruklu ortak için çalışma ve ikamet izni yabancı ortağın tüzel kişi olması halinde ise; Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre  tasdik edilmiş (apostil şerhini içeren) veya Türk konsolosluğundan onaylı şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca  veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi ve  sicil özeti noter onaylı tercümesi, kuruluş işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekaletname.
 • Yeni ortağın fotoğraflı nüfus sureti (noter veya muhtar onaylı 1 nüsha) . Nüfus suretlerinde T.C. Kimlik numarası belirtilmiyor ise T.C. Kimlik dökümü
 • Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)
 • Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)
 • Hisse devir kararlarında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi zorunlu değildir; ancak kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin ve öz varlık içinde sermayenin korunduğunun tespit edildiği  SMMM/YMM raporunun ve müşavire ait  faaliyet belgesinin ibrazı gerekmektedir.

 

YABANCI UYRUKLU BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE ORDU ŞUBESİNİN TESCİLİ

30 Kasım 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasim Şirketler Kanununa göre yabancı uyruklu bir şirketin Türkiye İstanbul şubesinin kuruluşu için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir.

 • Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 • Kuruluş bildirim formu. (İlgili yerler doldurulup yetkili tarafından imzalanmalıdır - 5 nüsha)
 • Türkiye vekili için düzenlenen noter onaylı 3 nüsha vekaletname sureti.
 •  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izin yazısı.
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı 2 nüsha müzeyyel beyanname ve 3 nüsha ilanı.
 • Şube yetkilisi TC uyruklu ise fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti (Nüfus suretlerinde T.C. Kimlik numarası belirtilmiyor ise T.C. Kimlik dökümü) yabancı uyruklu ise  tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti. (2 adet ) ve vergi numarası dökümü
 • Şube temsilcisinin şube unvanı ile düzenlenen imza beyannamesi . (2 adet)
 • Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre  tasdik edilmiş (apostil şerhini içeren) veya Türk konsolosluğundan onaylı
 • Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalı)

 

ŞUBE AÇILIŞI İZNİ MÜRACATINDA ARANAN EVRAK www.sanayi.gov.tr ADRESİNDEN ÖĞRENİLEBİLİR.

Yabancı Yatırımcıların Türkiye'de Serbestçe Doğrudan Yatırım Yapmaları İlkesine Özel Kanunlarla Getirilen Sınırlamalar

a) 3984 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun uyarınca, bir özel radyo ve televizyon yayın kuruluşunda yabancı sermayenin payı ödenmiş sermayenin % 25'ini geçemez. Yerli veya yabancı hissedarlar hiçbir şekilde imtiyazlı hisse senedine sahip olamazlar.

b) 2920 sayılı Sivil Havacılık Kanunu uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti ülkesi içinde, iki nokta arasında havayolu ile ticari amaçla yolcu, posta ve yük taşımaları Türk hava araçları ile yapılır. Türk hava aracının tanımı 2920 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yapılmıştır Bu tanıma gore; tüzel kişiliğe sahip teşekkül, müessese, dernek ve tesisler ile Türk ticaret siciline tescil edilmiş olan ticaret şirketlerinin malı olan hava araçları, bu kuruluşları idare ve temsile yetkili olanların ekseriyetinin (yandan fazlası) Türk vatandaşı olması ve ana sözleşmeye göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunması kaydıyla, Türk hava aracı sayılır sayılırlar

c) 815 sayılı Kabotaj Kanunu uyarınca, Türkiye kara sularında, limanlarda, iki Türk limanı arasında yolcu ve yük taşımalarda, kılavuzuk yapılmasında Türk bayrağı çekmiş gemiler yetkilidir. Yabancı gemiler, Türk limanları ile yabancı limanlar arasındaki taşıma işlerini yapabilirler. Türk gemisinin tanımı, Türk Ticaret Kanunu 823 üncü maddesinde yapılmıştır: Bu tanıma gore; tüzel kişiliğe sahip teşekkül, müessese, dernek ve tesisler ile Türk ticaret siciline tescil edilmiş olan ticaret şirketlerinin malı olan gemiler, bu kuruluşları idare ve temsile yetkili olanların ekseriyetinin (yarıdan fazlası) Türk vatandaşı olması ve ana sözleşmeye göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunması kaydıyla, Türk gemisi sayılırlar.

d) 406 sayılı Telefon ve Telgraf Kanunu uyarınca, yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türk Telekomdaki hisse oranı % 45'i geçemez ve bunlar doğrudan ya da dolaylı olarak şirketin çoğunluk hisselerine sahip olamazlar. Yabancı gerçek ve tüzel kişilere Türk Telekomun yönetim ve denetiminde oy çoğunluğu sağlanamaz.

e) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca, Türk gerçek veya tüzelkişileri, Bakanlıktan gerekli belgeyi almak kaydıyla yat limanı işletmeciliği yapabilirler. Ancak; yabancılar tarafından kurulacak işletmelerde Türk uyruklu gerçek veya tüzel kişilerle ortaklık şartı aranır.

f) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 21 inci maddesi uyarınca, "Türk vatandaşı olmayan kişilerin su ürünleri çıkarmak üzere balıkçılık sahalarına veya içsulara girmeleri ve bu sularda su ürünleri çıkarmaları yasaktır. Ancak, Kanunda belirtilen yabancı turistler ile Tarım Bakanlığından alınacak izin gereğince etüt ve araştırma işlerinde çalışacak yabancılar bu hükümden istisnadır."

Ziyaretci Görüşleri

Ziyaretçi - hosting
Ziyaretçi - alil
I am reading your whole blog. This is very amazing and interesting blog. I really like it. I will bo...

Döviz Kurları

Yayınlarımız

Etkinlik Takvimi

Ekim 2021
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Hava Durumu

Yahoo

Will be right back...

Thank you for your patience.

Our engineers are working quickly to resolve the issue.

İletişim Bilgileri

 

0452 214 10 77 - 0452 214 19 35

Bahçelievler Mah. 295.Sokak No:8 Altınordu/ORDU

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.   -  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

www.otso.org.tr

   

Copyright © ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI - Tüm Hakları Saklıdır.